یکشنبه ۰۹ بهمن ۰۱

فریادرس

۵۳ بازديد

به خیال خالِ رویت، شده طی بساط عمرم
نظری به حال زارم که تو منجی جهانی


ز چه رو شبی به سویم، نظری نمی نمایی
به برم نمی نشینی، به برت نمی نشانی


تو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانم
چه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی

----------------

این اشعار را در کتاب فریادرس دیدم

خیلی زیباست