به ddddd12 خوش آمدید ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی http://dddd12.ir 2019-03-21T00:33:32+01:00 text/html 2019-03-20T18:34:44+01:00 dddd12.ir تولید برنج دانه بلند با دستگاه http://dddd12.ir/post/440 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7191921505" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/BMON24L1" title="برنج‌های خردشده یا نرمه پس از ورود به این دستگاه خمیر شده و سپس این خمیر قالب‌بندی یا رنده شده برنج‌های دانه بلند تولید می شود" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7191921505-320x180.jpg" alt="برنج‌های خردشده یا نرمه پس از ورود به این دستگاه خمیر شده و سپس این خمیر قالب‌بندی یا رنده شده برنج‌های دانه بلند تولید می شود" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">01:27</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/BMON24L1" title="برنج‌های خردشده یا نرمه پس از ورود به این دستگاه خمیر شده و سپس این خمیر قالب‌بندی یا رنده شده برنج‌های دانه بلند تولید می شود" class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">برنج‌های خردشده یا نرمه پس از ورود به این دستگاه خمیر شده و سپس این خمیر قالب‌بندی یا رنده شده برنج‌های دانه بلند تولید می شود</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-03-20T15:13:17+01:00 dddd12.ir به یاد آنانی که در بین ما نیستند http://dddd12.ir/post/405 <div style="text-align: center;">به یاد آنانی که در بین ما نیستند</div><div style="text-align: center;">---------------------</div><div style="text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/8365046695147187659/salavat-bar-anha.mp4" target="_blank" title=""><font size="1">http://bayanbox.ir/info/8365046695147187659/salavat-bar-anha.mp4</font></a></div><div style="text-align: center;">--------------------------------</div> text/html 2019-03-20T08:57:47+01:00 dddd12.ir جایگزین زنجیر دوچرخه http://dddd12.ir/post/439 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin-top: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 2.2em; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="color: rgb(85, 85, 85); cursor: default; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px 10px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7191873117" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/YhgvGUiO" title="سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی مبتنی بر زنجیر دوچرخه" class="video-thumbnail" style="color: rgb(35, 82, 124); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7191873117-320x180.jpg" alt="سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی مبتنی بر زنجیر دوچرخه" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; display: block; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">00:26</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><a href="https://www.namasha.com/v/YhgvGUiO" title="سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی مبتنی بر زنجیر دوچرخه" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی&nbsp;</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><a href="https://www.namasha.com/v/YhgvGUiO" title="سیستم بسیار جالب Driven؛ جایگزینی برای سیستم حرکتی مبتنی بر زنجیر دوچرخه" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">مبتنی بر زنجیر دوچرخه</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" face="yekan"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;">اختراع جدید CeramicSpeed شتاب را دو برابر سریع‌تر از زنجیر&nbsp;</span></font></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" face="yekan"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" face="yekan"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;">و اصطکاک را ۴۹ درصد کمتر می‌کند.</span></font></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" face="yekan"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></span></font></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font color="#333333" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">نوع مطلب:&nbsp;</font><font color="#008000" style="font-family: yekan; font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/tag/elm" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">علم و فن آوری</a></font></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-03-18T08:17:36+01:00 dddd12.ir یازده راز حل نشده دوره باستان http://dddd12.ir/post/437 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(75, 75, 75); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(39, 39, 39);"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7191652147" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; color: rgb(51, 51, 51); padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/5jRnkJnd" title="ارتباط قوم مایا با فرازمینی ها" class="video-thumbnail" style="text-decoration-line: none; font-size: 9pt; color: rgb(35, 82, 124); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7191652147-320x180.jpg" alt="ارتباط قوم مایا با فرازمینی ها" class="img-responsive" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">00:50</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/5jRnkJnd" title="ارتباط قوم مایا با فرازمینی ها" class="text-danger" style="text-decoration-line: none; font-size: 10pt; color: rgb(169, 68, 66); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">ارتباط قوم مایا با فرازمینی ها</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7191513973" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; color: rgb(51, 51, 51); padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/zevvbBHq" title="ده راز حل نشده دوره باستان" class="video-thumbnail" style="text-decoration-line: none; font-size: 9pt; color: rgb(51, 122, 183); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7191513973-320x180.jpg" alt="ده راز حل نشده دوره باستان" class="img-responsive" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">08:43</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(0, 0, 0, 0); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><div style="text-align: center;"><a href="https://www.namasha.com/v/zevvbBHq" title="ده راز حل نشده دوره باستان" class="text-danger" style="text-decoration-line: none; font-size: 10pt; color: rgb(169, 68, 66); -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; overflow-wrap: break-word;">ده راز حل نشده دوره باستان</a></div><div class="text-muted" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; color: rgb(119, 119, 119);"><br></div></div></div></div></font></div> text/html 2019-03-15T09:14:50+01:00 dddd12.ir شعر خوانی جوان ندوشنی در محضر رهبری با عنوان دوران مجرّدی من-بسیار زیبا و دلپسند http://dddd12.ir/post/436 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="https://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="https://www.namasha.com/v/98JEOZpg" title="شعر خوانی جوان ندوشنی در محضر رهبری با عنوان دوران مجرّدی من-بسیار زیبا و دلپسند" class="video-thumbnail"> <img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7191312147-320x180.jpg" alt="شعر خوانی جوان ندوشنی در محضر رهبری با عنوان دوران مجرّدی من-بسیار زیبا و دلپسند" class="img-responsive"> </a><br><br><a href="https://www.namasha.com/v/98JEOZpg" title="شعر خوانی جوان ندوشنی در محضر رهبری با عنوان دوران مجرّدی من-بسیار زیبا و دلپسند" class="video-thumbnail"><div class="video-time">06:58</div></a><br><a href="https://www.namasha.com/v/98JEOZpg" title="شعر خوانی جوان ندوشنی در محضر رهبری با عنوان دوران مجرّدی من-بسیار زیبا و دلپسند" class="video-thumbnail"> </a> <a href="https://www.namasha.com/v/98JEOZpg" title="شعر خوانی جوان ندوشنی در محضر رهبری با عنوان دوران مجرّدی من-بسیار زیبا و دلپسند" class="text-danger" style="font-size: 10pt">شعر خوانی جوان ندوشنی در محضر رهبری با عنوان دوران مجرّدی من-بسیار زیبا و دلپسند</a></div> text/html 2019-03-14T13:10:05+01:00 dddd12.ir شهدا در انتظار ظهور http://dddd12.ir/post/435 <div style="text-align: center;"><div class="postcontent" style="font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; margin: 0px auto; padding: 0px 5px; max-width: 100%; line-height: 21.6px; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(111, 94, 78);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style=""><font face="verdana" size="4" style="">حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی با اشاره به برنامه‌ دیدارهای رهبر معظم انقلاب با خانواده‌های شهدا گفت: یکی از برنامه‌های ثابت حضرت آقا دیدار با خانواده‌های شهداست. ایشان هفته‌ای چند بار بعد از نماز با خانواده شهدا ملاقات می‌کنند و گاهی بدون خبر قبلی به منزل برخی از خانواده‌های شهدا می‌روند. ساعت‌های نشست کنار خانواده شهدا را بهترین لحظات عمرشان می‌دانند، زیرا اهمیت کار شهید را می‌دانند. وظیفه دولتمردان هم این است که هر کجا هستند نسبت به خانواده شهدا به‌دیده احترام نگاه کنند.</font></b></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(111, 94, 78);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font face="verdana" size="4"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">وی با ذکر روایتی از مادر دو شهید در دیدار با مقام معظم رهبری گفت: در یکی از دیدارها مادر شهید به حضرت آقا گفت "وقتی پسر دومم&nbsp; شهید شد، او را در عالم رؤیا دیدم، او به من گفت&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(165, 42, 42);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">«ما تعدادی از شهدا در آسمان چهارم در خدمت حضرت عیسی مسیح(ع) هستیم و در روزی که امام زمان(عج) ظهور کند، به زمین خواهیم آمد و در خدمت حضرت صاحب الزمان(عج) خواهیم بود»".</span></span></font></b></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(111, 94, 78);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font face="verdana" size="4">https://eitaa.com/pelaknews/509</font></b></span></span></span></span></span></span></span></p><div class="clear" style="clear: both; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"></div></div><div class="posttags" style="font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; margin: 0px auto; padding: 5px 0px 0px; max-width: 100%; line-height: 18px; color: rgb(66, 66, 66);"><b style=""><font face="verdana" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: gray;">برچسب‌ها:&nbsp;</span><a href="http://entezar-emam-mahdi.blogfa.com/tag/%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1" style="color: rgb(236, 64, 122); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">شهدا در انتظار ظهور</a></font></b></div></div> text/html 2019-03-13T03:50:53+01:00 dddd12.ir فیلم جوش دوره ده هشتاد-بهاباد یزد http://dddd12.ir/post/434 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); border-radius: 6px; line-height: 17.1429px; background-color: rgb(238, 238, 238);"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; color: rgb(85, 85, 85); text-decoration: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4">خانه</font></a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; line-height: 17.1429px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7191041719" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 245.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/yR7FS19z" title="فیلم جوش دوره ده هشتاد-بهاباد یزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="color: rgb(35, 82, 124); box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-decoration: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; background-color: transparent;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7191041719-320x180.jpg" alt="فیلم جوش دوره ده هشتاد-بهاباد یزد-ddddd12" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 235.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; background-color: rgb(0, 0, 0); -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;"><font size="4">03:00</font></div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; transition: background-color 0.2s ease 0s; background: rgba(20, 22, 23, 0.75);"></div></a><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font size="4" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration: none; overflow-wrap: break-word; background-color: transparent;"><a href="https://www.namasha.com/v/yR7FS19z" title="فیلم جوش دوره ده هشتاد-بهاباد یزد-ddddd12" class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration: none; overflow-wrap: break-word; background-color: transparent;">فیلم جوش دوره ده هشتاد-بهاباد یزد</a></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font size="4" style="" color="#003300">به یاد مرحومان -حاج میرزا محمدایمانی</font></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font size="4" color="#003300"><br></font></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#003300"><font size="4">استاد عبدالله- حاج</font><span style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;">علی عبداللهیان</span></font></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><span style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#003300"><br></font></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><span style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#003300">حاج رمضان کارگر-احمد اخوان</font></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><span style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#003300"><br></font></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><span style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#003300">حاج حسین دهقان فرزند اسماعیل و</font></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><span style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#003300"><br></font></span></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><span style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#003300">&nbsp;دیگران</font></span></div></div></div></div></div> text/html 2019-03-12T10:39:54+01:00 dddd12.ir خودروهای خودران چگونه کار می‌کنند؟ http://dddd12.ir/post/433 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7190948602" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/wbMiKqQU" title="خودروهای خودران چگونه کار می‌کنند؟" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7190948602-320x180.jpg" alt="خودروهای خودران چگونه کار می‌کنند؟" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">01:10</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/wbMiKqQU" title="خودروهای خودران چگونه کار می‌کنند؟" class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">خودروهای خودران چگونه کار می‌کنند؟</a></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#333333" style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159);">نوع مطلب:&nbsp;</font><font color="#008000" style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a href="http://ddddd12.blog.ir/tag/elm" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">علم و فن آوری</a></font></div></div></div></div></div> text/html 2019-03-11T02:51:03+01:00 dddd12.ir جلوه جانانه http://dddd12.ir/post/432 <div style="text-align: center;"><a href="http://toobayenoor.blog.ir/" target="_blank" title=""><div><img src="http://bayanbox.ir/view/2344247513825195844/Negar-10032019-230805.jpg"></div><div><br></div><div>--------------------</div><div>http://toobayenoor.blog.ir</div><div>------------------</div></a></div> text/html 2019-03-10T02:31:00+01:00 dddd12.ir نخستین خودروی پرنده درجهان http://dddd12.ir/post/431 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7190688709" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/KBvmvyit" title="شرکت هلندی نخستین خودروی پرنده درجهان را باموفقیت آزمایش کرد." class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7190688709-320x180.jpg" alt="شرکت هلندی نخستین خودروی پرنده درجهان را باموفقیت آزمایش کرد." class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">00:56</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/KBvmvyit" title="شرکت هلندی نخستین خودروی پرنده درجهان را باموفقیت آزمایش کرد." class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">شرکت هلندی نخستین خودروی پرنده درجهان را باموفقیت آزمایش کرد.</a></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><font color="#333333" style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159);">نوع مطلب:&nbsp;</font><font color="#008000" style="font-size: large; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a href="http://ddddd12.blog.ir/tag/elm" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">علم و فن آوری</a></font></div></div></div></div></div> text/html 2019-03-08T16:48:15+01:00 dddd12.ir نحوه عملکرد قانون جذب http://dddd12.ir/post/430 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin-top: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 2.2em; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="color: rgb(85, 85, 85); cursor: default; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7190480214" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/RU5qMu5l" title="نحوه عملکرد قانون جذب" class="video-thumbnail" style="color: rgb(35, 82, 124); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7190480214-320x180.jpg" alt="نحوه عملکرد قانون جذب" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; display: block; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">01:53</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/RU5qMu5l" title="نحوه عملکرد قانون جذب" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">نحوه عملکرد قانون جذب</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-03-08T16:46:59+01:00 dddd12.ir مهریه ای با طعم بلوط http://dddd12.ir/post/429 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); background-color: rgb(221, 203, 159); padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;مهریه جالب یک زوج لردگانی در استان چهارمحال و بختیاری؛ مهریه ای با طعم بلوط</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); background-color: rgb(221, 203, 159); padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;">&nbsp;کاشت ۶۰۰۰ اصله نهال بلوط</p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); background-color: rgb(221, 203, 159); padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(111, 94, 78); background-color: rgb(221, 203, 159); padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"> text/html 2019-03-07T19:32:05+01:00 dddd12.ir قانون جذب http://dddd12.ir/post/427 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/tag/ghanoon_jazb" target="_blank" title="">http://ddddd12.blog.ir/tag/ghanoon_jazb</a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(112, 48, 160);">---------------</span></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><font size="5"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">دوستان</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">سلام</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">من</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">با</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">قانون</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">جذب</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">تازه</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">آشنا</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">شدم</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 240);">اگر</span></span><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">اطّلاعات</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">مفیدی</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">دارید</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">با</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">ما</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">در</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">میان</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">بگذارید</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">&nbsp;</span></b><b style="font-size: x-large;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);">ممنون</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><font size="5"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Sakkal Majalla&quot;; color: rgb(0, 176, 240);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><a href="https://sapp.ir/ghanoon_jazb_ddddd12" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: black;">https://sapp.ir/ghanoon_jazb_ddddd12</span></a></span></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);">------------------------------</span></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><a href="https://t.me/ghanoon_jazb_ddddd12" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: black;">https://t.me/ghanoon_jazb_ddddd12</span></a></span></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);">------------------</span></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><a href="http://eitaa.com/joinchat/3501260817Ca099228457" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: black;">http://eitaa.com/joinchat/3501260817Ca099228457</span></a></span></b><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"></span></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);">-------------------</span></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: black; cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><a href="https://profile.igap.net/ghanoon_jazb" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">https://profile.igap.net/ghanoon_jaz</a>b</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: black; cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">------------------------</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12.5px; background-color: rgb(221, 203, 159); margin: 0.5em 0px; line-height: 18.75px;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Mongolian Baiti&quot;; color: rgb(0, 32, 96);"><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: black; cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><br></span></span></p></div> text/html 2019-03-04T10:24:19+01:00 dddd12.ir اثبات شیعه با نام حضرت زهرا سلام اللّه علیها http://dddd12.ir/post/425 <div style="text-align: center;"><div class="post-title" style="padding: 15px 20px 5px; font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(252, 252, 252);"><h2 style="font-weight: normal; margin: 0px;"><br></h2></div><div class="post-content" style="margin: 0px 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; background-color: rgb(252, 252, 252);"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="margin-right: 5px; line-height: 1.9em; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="color: rgb(85, 85, 85); cursor: default; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px 10px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7190014294" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/F5RLgNos" title="اثبات شیعه با نام حضرت زهرا سلام اللّه علیها" class="video-thumbnail" style="color: rgb(35, 82, 124); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s; font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7190014294-320x180.jpg" alt="اثبات شیعه با نام حضرت زهرا سلام اللّه علیها" class="img-responsive" style="vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; display: block; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">03:56</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><a href="https://www.namasha.com/v/F5RLgNos" title="اثبات شیعه با نام حضرت زهرا سلام اللّه علیها" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.2s; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">اثبات شیعه با نام حضرت زهرا سلام اللّه علیها</a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 9pt; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><br></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-03-03T13:53:38+01:00 dddd12.ir رونمایی از نخستین سازه سبز مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی در ایران http://dddd12.ir/post/424 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: yekan; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7189938381" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/KLsNV24j" title="رونمایی از نخستین سازه سبز مقام در برابر زلزله و آتش سوزی در ایران" class="video-thumbnail" style="text-decoration-line: none; color: rgb(35, 82, 124); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7189938381-320x180.jpg" alt="رونمایی از نخستین سازه سبز مقام در برابر زلزله و آتش سوزی در ایران" class="img-responsive" style="border: 0px; max-width: 100%; text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; vertical-align: middle; display: block; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">02:26</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" glyphicons="" halflings";="" font-size:="" 9pt;="" -webkit-font-smoothing:="" antialiased;="" -webkit-text-stroke-width:="" 0.07px;="" position:="" absolute;="" top:="" 0px;="" display:="" inline-block;="" line-height:="" 1;="" margin:="" left:="" bottom:="" right:="" background:="" rgba(20,="" 22,="" 23,="" 0.75);="" transition:="" background-color="" 0.2s="" ease="" 0s;"="" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/KLsNV24j" title="رونمایی از نخستین سازه سبز مقام در برابر زلزله و آتش سوزی در ایران" class="text-danger" style="text-decoration-line: none; color: rgb(169, 68, 66); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">رونمایی از نخستین سازه سبز مقام در برابر زلزله و آتش سوزی در ایران</a></div></div></div></div></div>