بی بی دو عالم سلام 

دیشب کمی خجالت کشیدم 

دخترم رفت سراغ کتابها دنبال کتابی می گشت که درباره شما باشد

راستش دوکتاب یکی منتهی الامال و دیگری خطبه فدکیه را سالها قبل 

خریده بودم شاید درست کتابها را نگشته بود تا گفت کتابی درمورد بی بی دوعالم

نیست خجالت زده شدم  ما پدر و مادر ها کوتاهی کردیم توقع هم داریم بچه هایمان

فاطمی بار بیایند خدایا ما را ببخشای 

http://ddddd12.blog.ir/category/fatima