ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی

جستجو درعناوین

 

بیدارباش

 ای خفته دل بیدارباش        آماده بهر کار باش 

برخیز وکن شوری بپا        خارج تو از پندارباش 

بگشای چشم جان ودل

                                 باجان جانان یارباش 

برخیز فرصت کوته است

                                 همت نما بیدارباش 

خم خانه ی میخانه ای

                            چون ساقیان خمّارباش 

تن را بنه جان را بگیر

                                 رو لایق دلدار باش 

عطار را دیدی توجان  

                          رو .رو .تو هم عطار باش 

از هفت شهر عاشقی

                             بگذر سنایی وار باش 

پرواز کن سیمرغ شو  

                                 برقلّه ی ایثار باش 

رو.رو برون از خویشتن    

                              حق را تودکاندارباش 

                  بازار عالم پر .ز.مکر

                   از کاهلی بیزار باش 

از کتاب آتش مهر      اثر صدیقه اژ ه ای  

       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی    

http://sheidayeesfahani.parsiblog.com/Posts/1544


ddddd12.mihanblog.com